BEHAALDE RESULTATEN

Zoals u van ons gewend bent wil ONS Nissewaard met U de balans opmaken van de afgelopen jaren. Samen met coalitiepartners is o.a. het volgende bereikt:

 • Vaststelling van het uitvoeringsplan ‘veiligheid rondom scholen’.
 • Alle camera’s zijn vervangen, waardoor veel beter gebruik kan worden gemaakt van de beelden en is er een mobiele camera aangeschaft. Daarnaast is het mogelijk gemaakt om met drone’s te werken.
 • Op het terrein van de horeca en het “gezellig uitgaan” in Nissewaard zijn de volgende zaken bereikt: verdere verruiming van de flexibele openingstijden, verruiming van de terrastijden en een verdere uitbreiding van de horeca;
 • Huisbezoek voor kwetsbare bewoners is mogelijk gemaakt. Tevens is de reisdocumentbezorgservice mogelijk gemaakt in heel Nissewaard;
 • Structureel is ca. 2 miljoen beschikbaar gesteld voor het beheer van de buitenruimte in onze gemeente;
 • Parkeertarieven in de parkeergarages zijn verlaagd. Hierdoor behoort Nissewaard in Nederland tot de gemeente met de laagste parkeertarieven in een garage;
 • Ondanks de economische crisis en dalende inkomsten zijn de lokale lasten reëel niet gestegen! De OZB is alleen met het inflatiepercentage gecorrigeerd;
 • Verdere uitrol van buurtpreventie (nu in 12 wijken en de kern Zuidland).
 • Forse investeringen in met name (grootschalige) herstraatprojecten in vele wijken en kernen met groenconversies, vervanging verlichting, opwaarderen speelplaatsen etc.
 • Een lik-op-stuk graffitibeleid, aanpak zwerfvuil en een actief hondenpoepbeleid.
 • Binnen het Bernissegebied investeringen gedaan in achterstallig groenbeheer, renovatie enkele parkeerplaatsen, plaatsen van extra banken en verbetering strandjes. Elektrisch varen is definitief mogelijk gemaakt alsmede de invaart vanaf het voedingskanaal.
 • Geld vrijgemaakt voor een natuurspeeltuin in het Bernissegebied.
 • Er is 15 miljoen vrijgemaakt in de begroting voor de bouw van nieuwe scholen of de renovatie hiervan;
 • een structurele zorgstructuur is opgezet op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in heel Nissewaard;
 • samen met het onderwijs is de koppeling zorg-onderwijs vormgegeven. Dit verbetert de kansen van leerlingen;
 • gratis sportinstuiven in de kernen in navolging van Spijkenisse;
 • Versterking van het sport- en verenigingsleven door subsidieregelingen uit te breiden;
 • samen met de sportverenigingen in Zuidland en Abbenbroek zijn twee ‘pannavelden’ gerealiseerd. Voor GHVV ’13 is geld vrijgemaakt voor een nieuw sportcomplex.
 • beschikbaar stellen van sportmaterialen voor het basisonderwijs;
 • succesvolle verhuizing van het Spijkenissefestival naar het kerkplein in het hart van Spijkenisse;
 • uitbreiding van de Bibliotheek op School waardoor leerachterstanden bij kinderen worden voorkomen;
 • de renovatie van Dorpshuis Abbenbroek wordt in 2018 uitgevoerd;
 • organiseren van een aanbod met zomeractiviteiten voor kinderen die niet op vakantie kunnen;
 • een actief beleid voor het opsporen en bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Daarnaast heeft ONS een motie ingediend voor een ‘Thuishuis’ voor zorg op maat.
 • ONS heeft in een motie in 2017 gevraagd om respijtzorg te realiseren in de vorm van inzet van een ‘maatwerkvoorziening kortdurend verblijf’ voor degene die mantelzorg ontvangt.

Het is natuurlijk waar dat niet alle beslissingen van de afgelopen perioden hebben gebracht wat ervan verwacht werd. Dat willen wij u ook niet wijsmaken. Natuurlijk gaan er dingen fout. Waar gehakt wordt, vallen spaanders, nietwaar? Echter, met bovenstaande, niet volledige, opsomming van feiten maakt ONS duidelijk dat er over het geheel genomen hard is gewerkt en een dikke voldoende is gescoord. Dat is zichtbaar in de straten en het beleid van de gemeente. 

Wilt u in contact komen met ONS? Een bezoek bij u thuis of wilt u een keer uw verhaal bij ONS kwijt?
Copyright © 2020 ONS Nissewaard

Website realisatie: DiscoverDesign / The Four Marketeers