Beste inwoner van Nissewaard,

Wat is ons verhaal? ONS is ontstaan vanuit een bonte verzameling jonge mensen, allen nauw betrokken bij het sport- en verenigingsleven. Mensen die midden in het maatschappelijk leven van de stad en dorpen staan. Geboren vanuit de drang en het geloof dat de gemeente meer zou moeten doen voor de directe leefomgeving van inwoners in de wijken en kernen en dat ondersteuning van het sport- en verenigingsleven, bewonersgroepen en kernplatforms van groot belang is om die stad en kernen leefbaar te houden.

ONS heeft een aantal kernwaarden voor een prettige, veilige, schone en zorgzame gemeente waar inwoners willen wonen en kinderen veilig en fijn op kunnen groeien. Voor de komende verkiezingen richt ONS zich op de volgende speerpunten.

STANDPUNTEN 2018

1. WOONLASTEN VOOR INWONERS STIJGEN NIET

Voor ONS Nissewaard is dit een speerpunt en een verkiezingsbelofte die we al 25 jaar waarmaken!

2. UW BUURT IS SCHOON, HEEL en VEILIG

Speerpunt vanaf het eerste moment, de buurten en dorpen, pleinen en parken, dienen schoon, heel en veilig te zijn. Dat mag en moet u van ONS verwachten.

3. MEER GELD VOOR ONDERWIJS

ONS wil extra investeren in goede en nieuwe schoolgebouwen, het onderwijsachterstandenbeleid en de bibliotheek op school.

4. INZETTEN VOOR OUDEREN!

Voorkomen van vereenzaming, adequate voorzieningen, ook voor mantelzorgers en woningen die aansluiten bij de behoeften van ouderen, dat is ouderenzorg voor ONS en daar zetten wij op in!

5. ONDERSTEUNEN VAN VERENIGINGEN

Sportclubs, wijk- en dorpsverenigingen, culturele initiatieven vormen het cement van de samenleving en moeten waar mogelijk (financieel) worden ondersteund.

6. HARDE AANPAK OVERLAST EN WONINGINBRAKEN!

ONS pleit voor een lik-op- stuk beleid, cameratoezicht waar nodig en ondersteuning van onze gewaardeerde buurtpreventielopers, veiligheid voor alles!

7. BETERE BEREIKBAARHEID

Wanneer komt ‘Den-Haag’ eens over "de Brug" met een betere ontsluiting voor ons eiland? Wat ONS betreft blijven we daar voor lobbyen.

8. INVESTEREN IN GROEN EN DUURZAAMHEID

Meer investeren in het Bernissegebied. Daarnaast verenigingen en particulieren helpen te verduurzamen middels zonnepanelen, elektrische oplaadpunten en energieneutrale woningen.

9. MEER KANSEN VOOR JONGEREN

Voldoende woningen voor starters en jongeren, ruimte voor startende ondernemers, meer beroepsopleidingen maar ook meer festivals. Dat is waar ONS voor gaat.

10. GOEDE ZORG DICHTBIJ

Bij alle veranderingen in de zorg moeten ouderen, chronisch zieken en gehandicapten kunnen blijven rekenen op zorg die nodig is. Maximale inzet op jeugdzorg moet kinderen een kansrijke toekomst geven.

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA

Wat zijn de prioriteiten die ONS voor de komende jaren stelt? Het is onmogelijk om in dit verkorte verkiezingsprogramma aan alle aspecten van het gemeentebeleid aandacht te besteden. Dit houdt niet in dat ONS daar geen mening over heeft. Van belang voor u, als inwoner, zijn met name de prioriteiten van ONS. Wij presenteren deze prioriteiten in veertien hoofdstukken met een duidelijke lange termijnvisie op Nissewaard.

Openbare orde en (wijk)veiligheid

Openbare orde en (wijk)veiligheid

Door rijksbeleid is de politiezorg en het veiligheidsbeleid op een te laag peil beland. Hierdoor wordt het belangrijker om als lokale overheid actief bezig te zijn met het vormgeven van integraal veiligheidsbeleid. ONS is altijd alert op zaken die een gevoel van onveiligheid bij inwoners teweegbrengen. ONS vindt dat veiligheid en het gevoel van veiligheid op verschillende manieren is te vergroten:

 • Buurtpreventie en -bemiddeling verder uitbreiden.
 • (Mobiele) camera’s op plekken waar het onveilig is en gebruik maken van drones.
 • Lik-op-stukbeleid voor overtreders en gebruik maken van de ASO-wetgeving.
 • Harde aanpak van woningoverlast en woninginbraken.
Financiën

Financiën

Het is al 25 jaar een topprioriteit van ONS: de belasting op wonen in Nissewaard mag niet verhoogd worden. Een punt dat we al die jaren ook hebben waargemaakt, ondanks de economische crisis die ook onze gemeente hard heeft getroffen. De gemeentelijke financiën zijn door nieuwe regelgeving en bezuinigingen uit Den Haag flink onder druk komen te staan. ONS heeft de weg van bezuinigingen gekozen om sluitende begrotingen te kunnen afleveren en NIET direct de inwoners van Nissewaard te laten opdraaien door de belastingen te verhogen. Dit is altijd de afweging van ONS als er financiële beslissingen moeten worden genomen, zoals de grenscorrectie van de gemeente over Oudenhoorn. Onze speerpunten:

 • Geen reële verhoging van de totale gemeentelijke belastingen.
 • Verdere verlaging van het tarief van de afvalstoffenheffing.
 • Parkeertarieven zijn geen melkkoe, dus geen verhoging van parkeertarieven.
 • Voorstander van verkoop van ENECO aandelen om de financiële positie te versterken.
Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Een ander belangrijk aspect van prettig wonen is dat de inwoner ervaart dat er geluisterd wordt. Het motto van ONS is dat bewoners op de hoogte moeten kunnen zijn over plannen in hun buurt en dat ze daar over mee kunnen praten en denken. ONS heeft inspraak op de kaart gezet, maar weet dat het altijd beter kan en zal daar voor blijven pleiten. Daarbij realiseren wij ons ook dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Belangrijk voor ONS is de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt en inwoners die een goede gesprekspartner zijn voor het gemeentebestuur. Onze speerpunten:

 • Korte lijnen met wethouders en ambtenaren.
 • Betrokkenheid en inspraak van de kern- en wijkplatforms en buurtpreventie vergroten.
 • Wekelijks met de ONS-eend op pad gaan naar verenigingen, wijken en winkelcentra.
 • Thuisbezorgen van paspoorten en rijbewijzen o.a. voor ouderen en gehandicapten. 
Het beheer van de stad en de dorpen

Het beheer van de stad en de dorpen

ONS heeft het beheer van pleinen, straten, wijken en dorpen altijd als topprioriteit gezien. Een schone, veilige en hele omgeving maakt het prettig wonen in Nissewaard. Door allerlei noodzakelijke bezuinigingen en regelgeving komt het beheer van de gemeente steeds meer onder druk te staan. Om daarin weer een omslag te maken heeft ONS in de afgelopen raadsperiode en voor de toekomst structureel 2 miljoen euro extra voor beheer in de begroting opgenomen. Bij beheer gaat het niet alleen om onkruid weghalen en grasmaaien, maar ook om vervanging van straatmeubilair, reparaties aan het wegdek en speeltoestellen. Onze speerpunten:

 • Verdere ophoging van het budget voor bestaande wijken en kernen.
 • De identiteit van kernen behouden en samen met kernplatforms dit bewaken.
 • Gratis afval brengen naar het afvalbrengstation.
 • Inwoners kunnen middels app’s, website en foto’s klachten en/of meldingen doorgeven bij de gemeente. Voor ONS is met name de snelle terugkoppeling essentieel!
Stedelijke ontwikkeling en verkeer

Stedelijke ontwikkeling en verkeer

Spijkenisse als groeistad is definitief voorbij. De omslag richting beheerstad is reeds geruime tijd in gang gezet. Voor de externe ontsluiting zet ONS onverminderd in op een ontsluiting aan de zuidkant van Spijkenisse met als uiteindelijk doel een A4-zuid. ONS is voorstander van binnenstedelijke ontwikkeling van woningbouw en kleinschalige projecten in de kernen, en dus geen grootschalige woningbouw in buitenstedelijk gebied.

 • Geen windmolens in de polder bij Zuidland.
 • Aanpak van verkeershufters.
 • Voorstander van een A4-Zuid en een extra brugverbinding met de A15.
 • Kleinschalige bouwprojecten in de kernen.
Wonen

Wonen

Sommige wijken komen op sociaal en economisch gebied onder druk te staan. ONS streeft er naar om die wijken niet te laten verloederen, maar op tijd veranderingen aan te brengen. Hiervoor heeft onze partij altijd de goede samenwerking met woningcorporaties gezocht. De wijk Groenenwoud en Spijkenisse Noord zijn goede voorbeelden van deze aanpak. De komende jaren staat de wijk Sterrenkwartier voor deze uitdaging. Voor diverse kernen geldt ook dat het woningaanbod voor jongeren en ‘eigen’ dorpelingen onder druk staat. Met diverse kleine bouwprojecten in de kernen wil ONS de komende jaren voldoen aan de vraag van de inwoners. Onze speerpunten:

 • woongroepen voor eenzame ouderen en mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.
 • Voldoende starterswoningen, tiny-houses en doorzetten van startersleningen.
 • Zoveel mogelijk energieneutraal bouwen en stimuleringsmaatregelen voor bestaande woningbouw zoals de zonnepaneelacties.
Economie en werkgelegenheid

Economie en werkgelegenheid

ONS is van mening dat een betaalde baan de beste sociale voorziening is. Werk maakt de kans groter dat iemand op een volwaardige manier deel kan nemen aan de samenleving. Het vasthouden of nieuw vestigen van bedrijven in Nissewaard heeft een hoge prioriteit. Hierdoor blijft het mogelijk om uitbreiding van werkgelegenheid binnen Nissewaard te realiseren. Het versterken van de centrumfunctie is de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Onze speerpunten:

 • Samen met bedrijfsleven zoeken naar mogelijkheden voor startups.
 • Werkgelegenheid en opleidingen binnenhalen op het gebied van zorg en/of veiligheid.
 • ONS is voorstander van een compact centrum met meer groen en diversiteit in winkels.
 • Samen met ondernemers zoveel mogelijk bedrijven aansluiten op glasvezel.
Agrarische sector

Agrarische sector

De gemeente Nissewaard dient de agrarische ondernemers daar waar nodig te faciliteren. Op het gebied van bestemmingsplannen moet creatief en flexibel meegedacht worden met nieuwe ontwikkelingen in deze sector die van invloed zijn op de bedrijfsruimte. Dit geldt wat ONS betreft ook voor de bebouwingshectares en bebouwingsvolumes. Ook hier geldt dat de tijden veranderd zijn en wij de agrarische ondernemers moeten bijstaan en de gelegenheid bieden om mee te kunnen groeien met hun bedrijf. De trends in deze sector dienen dan ook nauwgezet gevolgd te worden en daar waar nodig bijgestuurd in beleid.

Onderwijs

Onderwijs

Er dient extra te worden geïnvesteerd in nieuwbouw en (duurzame) renovatie voor het basisonderwijs. Daarnaast is ONS groot voorstander van samenwerkings- en brede scholen. De komende jaren moet maximaal worden ingezet op het verder uitbouwen van de verbinding tussen jeugd(zorg) en onderwijs. Het onderwijsachterstandenbeleid, zoals de voor- en vroegschoolse educatie, wordt geïntensiveerd. Binnen het voortgezet onderwijs wil ONS extra investeren zodat goede onderwijshuisvesting naar de huidige tijd gerealiseerd wordt. In en rond de haven van Rotterdam is veel vraag naar personeel. ONS wil in samenspraak met schoolbesturen het onderwijs hier op laten aansluiten. Hierdoor hebben jongeren een grotere kans op een baan. Onze speerpunten:

 • Bibliotheek op school uitbreiden naar alle scholen
 • Investeren in onderwijshuisvesting
 • Verbetering van de koppeling tussen onderwijs en jeugdzorg.
 • Voorstander van meer mbo-opleidingen en hbo-dependances .
Jongerenbeleid

Jongerenbeleid

Jongeren en jongerenbeleid zijn voor ONS belangrijke items. Om het jongerenbeleid succesvol vorm te geven moeten de huidige voorzieningen in stand worden gehouden en dienen er meer activiteiten in samenspraak met de jongeren te worden georganiseerd. Uitgaangsgelegenheden voor de jeugd blijft een aandachtspunt. Bij het jongerenwerk dient talentontwikkeling centraal te staan. Onze speerpunten:

 • In overleg met woningbouwcorporaties realiseren van jongerenhuisvesting.
 • Elke wijk of kern voldoende voorzieningen voor jongeren van alle leeftijden.
 • Inzetten op voldoende leerwerkplekken.
 • Meer festivals en evenementen faciliteren.
Sport en verenigingsleven

Sport en verenigingsleven

ONS blijft een voorstander van een levendig en gevarieerd sport- en verenigingsleven. Het spreekt voor zich dat hierbij de gemeente een grotere rol heeft dan alleen maar aanmoedigingen. Indien het de gemeente werkelijk serieus is met het (sport)verenigingsleven moet actief worden meegedacht en meegewerkt aan activiteiten en accommodaties om verenigingen ook vitaler te kunnen maken. ONS blijft verenigingen subsidiëren voor hun bijdrage aan een aantrekkelijke gemeente. Onze speerpunten:

 • Verduurzamen en upgraden van sportcomplexen.
 • Meer mogelijkheden voor kinderen in armoede om deel te nemen aan sport.
 • Verenigingen belonen voor maatschappelijke initiatieven.
 • Uitbreiding van sportstimulering door de inzet van combinatiefunctionarissen.
Cultuur, Welzijn en Recreatie

Cultuur, Welzijn en Recreatie

De vele actieve vrijwilligers in onze stad zijn voor ONS van onschatbare waarde. Zij zijn de smeerolie van de samenleving. Ondersteuning en begeleiding van wijkgroepen, bewonersgroepen, culturele- en sportverenigingen blijft daarom voor ONS een belangrijk uitgangspunt. Recreatie is een belangrijke pijler maar staat nog in de kinderschoenen, hier liggen wat ONS betreft kansen. Onze speerpunten:

 • Investeren in steigers, groen en stranden van de Bernisse, ondersteuning fluisterboot.
 • Een sportief parcours langs de oude maas of recreatiegebied de uitwaaier.
 • (Culturele) evenementen ondersteunen en vrijstellen van leges.
 • Samen met wijk- en dorpsverenigingen vereenzaming van ouderen tegengaan.
WMO, ondersteuning en voorzieningen

WMO, ondersteuning en voorzieningen

Goede zorg staat gezien alle Rijksbezuinigingen sterk onder druk. ONS wil zo optimaal mogelijk voor onze inwoners zorgen. ONS maakt zich sterk, op die gebieden waar ze ook daadwerkelijk invloed op uit kunnen oefenen. Denk hierbij aan vervoer, dagbesteding, huishoudelijke hulp, zorg voor de naasten van diegene die zorg ontvangt en individuele begeleiding. Onze speerpunten:

 • Ondersteunen van initiatieven die zorgen voor koppeling tussen mensen die ondersteuning nodig hebben èn vrijwilligers.
 • Mantelzorgers verdienen onze steun, vandaar onze motie voor respijtzorg. In 2018 moet deze maatwerkvoorziening voor kortverblijf van mantelzorgers werkelijkheid worden.
Goede zorg dichtbij

Goede zorg dichtbij

Spijkenisse Medisch Centrum blijft een aandachtspunt. We zullen ervoor blijven waken dat in de gemeente Nissewaard zoveel mogelijk medische voorzieningen overeind blijven. Helaas hebben we hier niet alles in de hand, maar met onze buurgemeenten zullen we hier kritisch naar blijven kijken en ons inzetten wanneer nodig. Dat geldt ook voor de aanrijtijden van de ambulances.

Jeugdzorg

Jeugdzorg

De jeugd heeft de toekomst en ONS zal zich daar altijd voor blijven inzetten. Ondanks de forse Rijksbezuinigingen blijft ONS pleiten voor voldoende en vernieuwende vormen van jeugdzorg. We strijden tegen ellenlange wachtlijsten en/of bureaucratie. ONS zoekt tezamen met de diverse zorgorganisaties naar een zo’n adequaat mogelijke vorm van zorg voor onze jeugdigen. Snelle, adequate, zorg op maat is hierin de sleutel, de manier waarop is ondergeschikt. Onze speerpunten:

 • Blijven inzetten op vernieuwende vormen van jeugdzorg.
 • Vroegsignalering en sneller passende zorg is voor ONS prioriteit.
 • Door de zorg efficiënter te organiseren, o.a. door de inzet van praktijkondersteuners, kan de zorg verbeterd worden.
 • Blijvend investeren in preventie voor onze jongeren.
Ouderen en eenzaamheidsbeleid

Ouderen en eenzaamheidsbeleid

De afgelopen jaren heeft ONS het thema eenzaamheid echt in de politieke belangstelling gebracht. Initiatieven zijn uitgevoerd en ook voor de komende jaren zal dit thema hoog op de politieke agenda blijven staan. ONS ziet in de nieuwe aanpak van Thuis in de Wijk ook een rol om eenzaamheid te signaleren en het hoofd te bieden. Er zijn ook algemene voorzieningen die ingezet kunnen worden, zoals het steunen van een vrijwilligersorganisatie, maaltijdvoorzieningen, buurthuiswerk en verenigingen. Als echter de eigen kracht, de inzet van het sociale netwerk en algemene voorzieningen niet voldoende ondersteuning kunnen bieden voor het kunnen meedoen en het zelfredzaam zijn, kan een maatwerkvoorziening uitkomst bieden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, begeleiding en dagbesteding, woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Onze speerpunten:

 • Extra inzet op bestrijden van eenzaamheid bij ouderen middels een actieprogramma bestrijding eenzaamheid.
 • Informele zorg door naasten en mantelzorgers waar mogelijk ondersteunen.
Armoedebeleid

Armoedebeleid

Een actief armoedebeleid is in Nissewaard van groot belang. Naast specifieke voorzieningen voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het stimuleren naar werk vindt ONS dat er ook een vangnet voor kwetsbare burgers moet zijn. Mensen ontvangen dan een uitkering indien nodig. Voor mensen voor wie de arbeidsmarkt onhaalbaar is, dient het beleid gericht te worden op sociale activering. Ook willen we voorkomen dat mensen met schulden te maken krijgen. De laatste jaren is hierin geïnvesteerd o.a. door het oprichten van een preventieteam. Onze speerpunten:

 • Bestrijding van armoede bij kinderen; iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en meedoen.
 • Inzet op schuldhulpverlening en schuldpreventie voorkomt veel problemen.
 • Ondersteunen van de voedselbank.
Wilt u in contact komen met ONS? Een bezoek bij u thuis of wilt u een keer uw verhaal bij ONS kwijt?
Copyright © 2018 ONS Nissewaard

Website realisatie:The Four Marketeers / Discover Design